Dofinansowanie KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS 2019) – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Głównym celem KFS jest zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy, co powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników. Wnioski należy składać do odpowiadających w danym regionie Powiatowych Urzędów Pracy – PUP. Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 228 138 tys. zł.  Szczegółowe informacje o wysokości środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok i zasadach ich podziału na stronie internetowej MRPiPS – KFS 2019.

KFS 2019 – składanie wniosków o przyznanie środków

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2019 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy

DLA KOGO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚRODKI KFS?

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (nie ma długości zatrudnienia – może być np. pół, 1/4 czy 1/8 etatu)
 • Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u pracodawcy
 • Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

 

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Powiatowy Urząd Pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFS

 • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
 • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12,2 tys. zł).

 

CO MOŻNA ROZLICZYĆ W RAMACH KFS?

Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia. Uwaga: Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Wpis do RIS
 • Wpis do CEIDG: pdf1 + pdf2
 • Regon
 • Wzór certyfikat McConnell Institute: Kręgosłup lędźwiowy, kończyna dolna
 • Wzór certyfikat McConnell Institute: Obręcz barkowa
 • Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z VAT

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ŚRODKI KFS?

 1. Wybierz interesujące Ciebie kursy i wypełnij formularz dostępny na stronie mcconnell-institute.pl/kontakt/szkolenia-kfs/ (kolumna obok)
 2. W odpowiedzi na zgłoszenie, wyślemy potwierdzenie z wszystkimi informacjami dotyczącymi wybranych kursów.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie kursu, który pobierzesz ze strony Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 4. Uzupełnij go zgodnie z informacjami na temat kursu znajdującymi się w przesłanym potwierdzeniu.
 5. W przypadku braku informacji, które są konieczne do wypełnienia wniosku prosimy o przesłanie wniosku w wersji edytowalnej lub przysłanie e-maila z brakami na adres dofinansowanie@mcconnell-institute.pl
 6. Niezbędne wzory certyfikatów, szczegółowe programy godzinowe kursu, dokumenty rejestrowe wysyłamy zgodnie z zapytaniem mailowym osoby wypełniającej wniosek.